WHAT IS "NIRVANA PRINCIPLE"?CE ESTE ASTA "PRINCIPIUL NIRVANA"?

Nirvana este o stare psihică echilibrată combinată din două stări naturale: relaxare și luciditate.

Această stare este obținută natural de oamenii realizați care fac mereu în viață doar ceea ce le place,iar ceea ce le place este legal  și moral.

Principiul Nirvana este un principiu care te învață să obții  starea Nirvana și o fericire în deplin acord cu etica.

Starea psihică Nirvana are mai multe trepte sau grade,la maximum este extazul iar la  minimum sau primul pas este relaxarea cea mai banală. 

 Ce este asta :"Principiul Nirvana"?

Este titlul unei  cărți  aflate in pregătire,scrisă de subsemnatul Voinea Gheorghe.

Este ,de asemenea,titlul blogului meu personal,al subsemnatului.

Și cei informați ați ghicit ”Principiul Nirvana” este și denumirea unui principiu al psihanalizei conceput și descris complet greșit și poate la repezeală de întemeietorul psihanalizei Sigmund Freud.

Eu George Voinea,adică subsemnatul descriu principiul in acord cu realitatea psihică și socială...

Textele de pe blog contin o parte relevantă din  textul proiectat pe hârtie dar și texte suplimentare care nu vor fi neapărat publicate pe hârtie.

Proiectul Nirvana este bazat pe studiul Nirvana,și urmărește descoperirea si descrierea PRINCIPIILOR CARE GUVERNEAZA MINTEA UMANĂ  ,ca și ale umanității in general.

Aceste principii sau legi există si acționează indepedent de voința noastră.

Proiectul Nirvana este mai vast si implică publicarea unui ciclu de cărti gen eseu,precum Principiul Nirvana,Principiul valorii,Principiul echilibrului,Principiul homosexualității-Gay  Principle,Principiile minții umane,

ș.a.m.d.

De asemenea ,in premieră,propun un model al minții umane ,un model operant si operabil ,adica cel funcțional ,pentru a veni in ajutorul practicienilor.

Creierul uman funcționează conform minții sale,între minte si creier există o conlucrare perfectă.

Mintea și creierul au aceleași plăceri.

Plăcerea unuia este și a celuilalt,Plăcerea minții provoacă descărcări electrice in anumite porțiuni din creier.

Cea mai importantă contribuție a teoriei Nirvana pentru neuroștiințe este descifrarea mecanismului neuronal.

Adică această teorie Nirvana ne spune CUM  FUNCȚIONEAZĂ MINTEA UMANĂ.

Nu invit pe nimeni să aplice ceva din scrierile mele.

Scopul meu este recunoașterea teoriei de către copiii ,nepoții și strănepoții vostri,adica un "fleac"-nemurirea .

Plecăm de la prezumția de "vinovăție" a plăcerilor noastre ,de la dependența creierului de plăăcere și ajungem la cum este pus in mișcare creierul de către minte și invers.

Creierul funcționează conform legii plăcerii pure "fac tot ceea ce mă excită" sau ceea ce mă fericește execut mereu cu plăcere.

Adică motorul creierului este plăcerea iar  frâna este evident absența acestei plăceri.

Mintea "păcălește"sau mai precis convinge creierul să amâne plăcerea până ea este satisfacută.

Creierul se pornește la muncă doar pe baza acestei promisiuni,incălcarea promisiunii oprește creierul din treabă.

Cât timp poate funcționa creierul fără satisfacerea plăcerii promise?

Numai atâta timp cât mintea care il conduce satisface plăcerea promisă la timpul indicat-promis..

Creierul imbolnăvește mintea din cauza "minciunii"adică a incălcării repetate a ”promisiunii” însă acceptă o acumulare temporară de insatisfacții sau de plăceri blocate chiar și  de plăceri nesatisfăcute!

Această îmbolnăvire se produce mai devreme sau mai târziu dacă restanțele acumulate de plăcere nesatisfăcute nu sunt satisfăcute sau cel puțin descărcate de energie. 

Sigur că pentru orice altă boală există diferențe individuale și unii oameni sunt mai rezistenți decât alții..

De ce scriu?

Poate din pasiune...

Am întâlnit doctori tineri ,la început de carieră ,pasionați de meserie ,le-am fost alături în zilelele lor cele mai grele atunci când pierdeau un pacient.

Sunt scene  adevărate pline de semnificație si încărcate de dramatism.

Erau  acei doctori oameni învinși, sfârșiți de oboseală,de eforturi peste măsură,nedormiți si nemâncați de zeci de ore,șoptind cu glasul sugrumat de emoție sau furie.

"AM FĂCUT TOT CEEA CE ÎNVAȚASEM"Sau "AM ÎNCERCAT DE TOATE  SI NIMIC NU A FUNCȚIONAT ,PACIENTUL A MURIT!

CE O SĂ LE SPUN RUDELOR?CUM O SA-I POT PRIVI IN OCHI?"

A doua zi acei medici se forțau să uite și o luau de la capăt plini de optimism si dornici să-si facă meseria si să salveze oameni. 

Pentru acest gen de oameni scriu aceasta carte"Principiul Nirvana"

De asemenea am întalnit polițiști si procurori la fel de pasionați ,atunci când luptând împotriva tâlharilor și a nedreptăților și hotărâți să prindă pe cei vinovați ,pierdeau câte un caz sau infractor pentru o eroare banală gen vid de procedură.

Erau la fel de supărați si furioși pentru că iși făceau meseria cu pasiune și  își doreau o  lege si o dreptate egală pentru toți,în care cei buni sa fie protejați de cei răi.

I-am intalnit pe acești oameni de onoare pierzând in zilele lor cele mai rele,atunci când iți dai seama de valoarea si caracterul lor.

Cu aceeași tărie de caracter a doua zi o luau de la capăt,incercând sa construiască pentru toți o lume mai bună și mai dreaptă.

Pentru acest gen de oameni scriu aceste cărți.

Din respect pentru acest gen de oameni scriu aceste principii.

Acești oameni care salveaza zilnic alți oameni și iși pun mereu in pericol propria viață ,ca să ne protejeze pe noi ceilalți,ei merită,din plin  tot respectul nostru.

Acești oameni adevărați sunt eroii mei, ei  aplică aceste principii zilnic  ,poate fără să le cunoască prea bine,in fiecare minut ei comit acte de bravura și de curaj si rămân marii anonimi.

In onoarea salvatorilor noștri anonimi scriu această carte ca și urmatoarele...

Și de asemenea concep aceste principii în sprijinul acelor oameni pasionați de cercetare,care se închid in laboratoare ,căutând soluții și leacuri  noi pentru toate bolile umanității.

Acești oameni căutători neobosiți duc o viață retrasă,asemanatoare cu a călugarilor ,departe de placerile lumii unii chiar  își neglijează famililiile și viața personală ca să reușească în proiectele lor.

O mare parte dintre ei  nici măcar nu reușesc și nu aflăm nimic,mor în laboratoare sau pe aiurea istoviți, fără să-i  cunoască sau să-i  recunoască cineva.

Meritul lor este că exclud dintre solutii pe cele greșite.

Doar cei care  reușesc apar în media si la televizor fericiți că au făcut o descoperire de care trebuie sa aflăm,le comunică și apoi se întorc in laboratoare.

Pentru toți acești adevărați eroi scriu aceste principii,din respect pentru viață ,adevăr si dreptate.

Sigur în același timp este și o plăcere,o importantă și elevată  plăcere! 

Este plăcerea mea și poate și a voastră...

Altfel   Psihiatria  este pe cale să piardă bătălia ca stiință pentru că nu   reușește  să stăvilească înmulțirea galopantă a   bolnavilor psihici.

Iar ajutorul poate veni dintr-un singur loc,numai din partea  NEUROPSIHIATRIEI  folosind  modelul neurochimic

Și pentru toți invidioșii ca și pentru cei complexați sau pentru oamenii neîncrezători trebuie să subliniez că psihologia mea este exact  Neuropsihologie,iar Psihiatria mea este precis

 Neuropsihiatrie.

 Și la mine toate încep cu Neuro și se termină desigur fără happy-end sau dacă vreți  în” coadă de pește” ca orice "psihic normal".

Nirvana is a state of mind balanced combination of two natural state :relaxation and lucidity. 

This state is obtained naturally make people realize that life always just what they like and what they like is legal and moral.

 

Nirvana principle is a principle that teaches you to get state of nirvana and bliss in full accord with ethics.

Nirvana mental state has several steps or degrees, the maximum or minimum is bliss and relaxation the first step is trivial.

What is this "Nirvana principle"? 

Is the title of a book in preparation, by yours truly Voinea George. 

It is also my personal blog title, the undersigned. 

And they inform you guessed "Nirvana principle" is the name of a principle of psychoanalysis developed and described completely wrong and can run up by the founder of psychoanalysis Sigmund Freud.

I George Voinea, that describe the undersigned in accordance with the principle of social and psychic reality ...

Blog texts contain a relevant part of the draft paper and additional text that will not necessarily be published on paper.

Nirvana project is broader and involves publishing a series of books essay genre as Nirvana principle, principle amount, balance principle,Principle on homosexuality or Gay Principle , Principles human mind 

and so on .

Also in first propose a model of the human mind, a model operators and, that the functional to help our practitioners.

The human brain operates according to his mind, between mind and brain there is a perfect collaboration. 

Mind and brain have the same pleasure. 

Pleasure is one of the other pleasures of the mind causes lightning in certain parts of the brain. 

The most important help for Neuroscience Nirvana theory is deciphering the neural mechanism. 

That this theory tells us HOW DOES Nirvana human mind.

Do not invite anyone to apply some of my writings .

My goal is recognition theory by children, your grandchildren and great grandchildren , ie a " trifle " - immortality .

We start from the presumption of " guilt " of our pleasures from the dependence of pleasure and reach the brain as the brain is driven by the mind and vice versa.

The brain operates according to the law of pure pleasure " do whatever excites me " or what I always executes happy he boasts .

That the brain is the engine brake is evident absence of pleasure and the joy .

Mind " tricks " or rather convince the brain to postpone pleasure until she is satisfied.

The brain starts to work only on this promise , breach of promise brains off work.

How long can the brain function without satisfying pleasure promised ?

Only as long as he leads the mind meets pleasure at the time indicated , promised promised ..

Brain sick mind because of "lies" that the repeated violation of the "promise" but accepts a temporary accumulation of dissatisfaction or even frozen delights and pleasures unsatisfied!

This disease occurs sooner or later if unsatisfied pleasure accumulated arrears are not satisfied or at least downloaded energy

Of course for any disease there are individual differences and some people are more resistant than others ..

Why write? 

Maybe passion ... 

I met young doctors, early career, passionate about art, it's days we were together in their worst when they lose a patient. 

Scenes are real and meaningful dramatic loaded. 

Doctors were those people losers, end of fatigue, overly efforts, sleepless and hungry for dozens of hours, whispering voice strangled by emotion or anger.

"We did everything we learn" or "I've tried everything and nothing worked, the patient died! 

A RELATIVE TO SAY WHAT? HOW COULD I'll look in your eyes? "

The day those physicians are forced to forget and took over again full of optimism and eager to do their jobs and save people.

For this kind of people write this book 'Nirvana Principle'

I also met police and prosecutors as passionate when fighting against robbers and injustice and determined to catch those responsible, loses a criminal case or for a trivial error type vacuum procedure.

They were as upset and angry because it does the job with passion and they wanted a law and equal justice for all, the righteous to be protected from evil.

I met these people losing honor in their worst days, when you realize the value and character.

The same strength of character day would take over again, trying to build a better world for all and just.

For this kind of people write these books.

Out of respect for this kind of people write these principles.

These people who daily saves other people and always put their own life in danger, to protect us others, they deserve our full respect.

These real people are my heroes, they apply these principles every day, can not know them too well, every minute they commit acts of bravery and courage and remain anonymous sea. 

In honor of our rescuers anonymous write this book as the following ...

And also thinking these principles in support of those people passionate about research that close in laboratories seeking new solutions and cures all diseases of mankind.

These people live a secluded life tireless seekers, similar to the monks away from the pleasures of the world's family and some even neglect their personal life to succeed in their projects.

Many of them could not even find anything not die in laboratories or elsewhere weary, without her knowledge or to recognize someone.

Their merit is that exclusive of the wrong solutions.

Only those who succeed in the media and on television appear happy to have made ​​a discovery that has to learn, communicate, and then return them in laboratories.

For all these true heroes write these principles of respect for life, truth and justice.

Of course at the same time is a pleasure, an important and elevated pleasure!

It is my pleasure and maybe yours ...

Otherwise Psychiatry is about to lose the battle as science because it fails to stem the rampant propagation mentally ill. 

And help can come from one place only from Neuropsychiatry using neurochemical model 

And for all that and those complexed envious or suspicious people must emphasize that my psychology is exactly Neurophysiology and my psychiatry specifically Neuropsychiatry. 

  And to me it all starts and ends with Neuro certainly no happy ending or if you want to "fishtail" like any "normal mentally". 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comment here/Comentati AICI