vineri, 10 noiembrie 2017

The principles of the human mind II

The principles of the human mind, selections from a few lesser known   II
1) Mind,
in a natural way he works permanently, even in his sleep;
2) The mind can only stop laboring when the conscience verbally orders that human mind to stop;
3) The principle of verbalization makes the connection between the mind, the brain and the consciousness.
The minds of the human mind are and must be verbalized in consciousness.
People who for various reasons refuse to verbalize thoughts in consciousness easily lose control of their mind;
4) The psychic "listens" and "executes" preferentially a conscious verbal command, less than "executes" an attack reflex;
5) Emotion, affection and pleasure radically influence consciousness, so pleasure must be cultivated!
Any consciousness and any psychologically uncultivated social emotions and emotions regress inevitably and invariably in a
 asocial and primitive person;
6) Consciousness is a processual ensemble, a lot of processes, some independent, and others dependent on the self-personality;
7) The psychic is composed of fragments is not a homogeneous system and it is not initially a system in the proper sense of the term but it is gradually built up by reference to its social environment, so the psyche can revolve from more consciousness to less consciousness, even suppresses the consciousness if the subject is completely vegetative;
8) The Logic of Brain Harmony: What are the Billion Neurons and Millions of Neural Connections That Produce Million Thoughts If The Brain Does Not Have A Representative Office In Consciousness?
Consciousness is in terms of evolution, command center, command deck, brain control or even central office,
the office of command,
of the spirit!
What is found in an adult's consciousness depends on his personality,
how and why what a great deal of bad people
and evil people have no conscience, they only kneel in their minds some desires, impulses and lusts, and admire passive reflections!
So consciousness must be "worked", "furnished", so furnish your office with everything you need if you want to keep it functional and intact!
Consciousness contains as substance both internal and external social intimacy
Without the consciousness processed and without the consciousness of his thoughts and without a series of thoughts (rewritten) there is no psychic, or even if it exists it does not survive because consciousness is a construct of human evolution!
Consciousness is not an implicit gift, it is not a given, it is not something ready installed since the birth of man, it has to be done voluntarily through effort, education and perseverance!
Thoughts do the deeds, the thoughts bring the deeds, and the deeds produced by the consciousness of ego bring other similar or different thoughts into an infinite string!
The human psychic system only exists if it is built and organized in the empty place called consciousness and with voluntary and conscious effort.
Human relationships are unpredictable, instead, man's thoughts are predictable by ego-consciousness.
Only you can predict your future thoughts ...
The principles of the human mind control the human psyche!
The direction of thinking, the meaning of human thinking is controlled by consciousness and self-consciousness.
Under waking conditions, ego-consciousness is constantly working with his mind, bringing information and meddles of action designed from the unconscious where he is permanently stored by an ergonomic mechanism.
The gaps in the human mind, those voids which, in a crisis or existential need, mental gaps that can not be "filled" or "written" most often by ignorance, or can not be improved or compensated by adopting or taking the information from the social environment are offset by primary or even primitive, lapsus-like acts, and most obviously messy and troubled subjects carry one of the hands at the forehead.
Others have aggressive impulses committing murderous acts, killing and killing people as they understand it through "competition."
The Nirvana study discusses and analyzes the relationship between the human mind and its consciousness, a relationship on which the mental balance of the present man depends. (2017).
Madness occurs and develops when there is an unresolved conflict between the human mind and its consciousness ...
Consistency of consciousness
is given by its organization and
the coherence of language.
The human fin
 working
only based on the principles of his brain development.
If it breaks the principles of its mind, the brain blocks or produces periodic and / or successive errors, and the subject goes mad
The unity of the psyche is ensured by the unity of consciousness and the collaboration and permanent dialogue between mind and consciousness.
The mind is constantly bombarding consciousness with ideas, projects and thoughts, and consciousness must place them in an idealized system, in a construct, a personal project to make them use, transform, and transform into action.
If the psyche does not use, it fructifies, the ideas of its mind change its mind into something that can not be controlled ...
The Compensation Principle A Principle Principle or Part of the Nirvana Principle makes consciousness and brain consensus because not every brain can perform logarithmic calculations no matter how much they seek or endeavor.
George Voinea-Constanța-East Europe-Romanian-Black Sea
10 Nov 2017

Principiile minții umane,selecțiuni din câteva mai puțin cunoscute- II-
1)Mintea ,
într-un mod natural lucrează permanent,chiar și în somn;
2)Mintea se poate opri din travaliu numai atunci când conștiința comandă verbal acelei minți umane să  se oprească ;
3)Principiul verbalizării face legătura între psihic,creier și conștiință.
Gândurile minții umane sunt și trebuiesc verbalizate în conștiință.
Oamenii care din diferite motive refuză să verbalizeze gândurile în conștiință își pierd cu ușurință controlul mintal; 
4)Psihicul ”ascultă” și ”execută” preferențial o comandă verbală conștientă  ,mai puțin ,decât ”execută ”un reflex de atac;
5)Emoția,afectul și plăcerea influențează radical conștiința deci plăcerea trebuie cultivată!
Orice conștiință și orice psihic necultivat de sentimente și emoții sociale regresează inevitabil și invariabil într-o
 persoană asocială și primitivă;
6)Conștiința este un ansamblu procesual,o mulțime de procese,unele independente ,iar altele dependente de Eul-personalitate;
7)Psihicul este compus din fragmente nu este un sistem omogen și chiar nu este inițial un sistem în sensul propriu al termenului ci se construiește treptat prin raportarea la mediul său social ,astfel psihicul   poate bascula de la mai multă conștiință la mai puțină conștiință putând-o chiar suprima conștiința dacă subiectul este complet vegetativ;
8)Logica armoniei creierului:la ce bun miliarde de neuroni  și alte milioane de conexiuni nervoase care produc milioane de gânduri dacă creierul nu ar  avea un birou reprezentativ în conștiință?
Conștiința este din punct de vedere al evoluției ,centrul de comandă ,puntea de comandă ,de control a creierului ori chiar biroul central de lucru,
biroul de comandă,
al spiritului!
Ce se găsește în conștiința unui adult  depinde de personalitatea acestuia astfel se explică ,
cum și de ce ce o mare parte dintre oamenii răi 
și oamenii răutăcioși n-au conștiință,ei frământă ăn minte doar niște dorințe,impulsuri  și pofte și-și admiră pasivi  propiile reflexe !
Astfel conștiința trebuie” lucrată” ,”mobilată”,deci mobilați-vă biroul vostru de lucru cu tot ceea ce este necesar , dacă vreți să-l păstrați funcțional și intact!
Conștiința conține ca substanțe,atât intimitatea internă cât și cea externă socială
Fără conștiința prelucrată și fără conștiința gândurilor sale și fără un șir de gânduri(depănate) nu există psihic ,ori chiar dacă există acesta nu supraviețuiește întrucât conștiința este un construct al evoluției umane!
Conștiința  nu este un cadou implicit ,nu este un dat,nu este ceva gata instalat de la nașterea omului,ea trebuie lucrată voluntar  prin efort ,educație și perseverență!
Gândurile fac faptele,gândurile aduc faptele iar faptele produse de eul conștiință aduc alte gânduri asemănătoare sau diferite într-un șir infinit! 
Sistemul Psihic uman nu există decât dacă este construit și organizat în locul gol numit conștiință și cu efort voluntar și conștient.
Relațiile umane sunt impredictibile ,în schimb , gândurile unui om sunt predictibile de către eul-conștiință.
Doar dumneavoastră vă puteți prevedea gândurile voastre  viitoare... 
Principiile minții umane ...
Direcția gândirii,sensul gândirii umane este controlată de conștiință și prin eul-conștiință.
În condiții de stare de veghe eul-conștiință lucrează permanent cu mintea sa aducând informațiile și mijlocele de acțiune proiectate din inconștient unde sunt stocate permanent de minte printr-un mecanism ergonomic.
Golurile din mintea umană  ,acele goluri care ,într-o criză ,sau nevoie existențială ,goluri mintale care nu pot fi ”umplute”ori ”scrise” cel mai adesea ,din ignoranță ,sau nu  pot fi ameliorate sau compensate prin adoptarea sau preluarea informațiilor din mediul social sunt compensate cu acte primare sau chiar primitive,gen lapsus,și cei mai mulți subiecți în mod evident încurcați și tulburați duc una dintre mâini la frunte.
Alții au impulsuri agresive comițând acte criminale maltratând ,ucigând și toturând oameni întrucât asta înțeleg ei prin ”concurență”.
Studiul Nirvana pune în discuție și analiză relația dintre mintea umană  conștiința acestuia o relație de care depinde echilibrul mintal al omului actual. (2017). 
Nebunia apare și se dezvoltă atunci când există un conflict nerezolvat între mintea umană și conștiința acestuia...
Coerența conștiinței 
este dată de organizarea ei și 
de coerența limbajului.
Fința umană
 funcționează 
numai pe baza principiilor dezvoltării creierului său.
Dacă își încalcă principiile minții sale creierul se blochează sau produce erori periodice și ,sau,succesive și subiectul înebunește
Unitatea psihicului este asigurată de unitatea conștiinței și de colaborarea și dialogul permanent între minte și conștiință.
Mintea bombardează permanent conștiința cu idei, proiecte și gânduri și conștiința trebuie să le așeze într-un sistem ideatic ,într-un construct ,un proiect personal pentru a le fructifica ,folosi și transforma în acțiuni .Dacă nu le fructifică mintea se schimbă în ceva ce nu poate fi controlat... 
Principiul Compensării  un principiu inclus sau parte din  Principiul Nirvana  face acordul între conștiință și creier,întrucât nu orice creier poate executa calcule logaritmice oricât ar cerceta sau strădui.
George Voinea-Constanța-East Europe-Romanian-Black Sea
10 Nov 2017

vineri, 27 octombrie 2017

PRINCIPLE OF IDENTIFICATION WITH MODEL

PRINCIPLE OF IDENTIFICATION WITH MODEL (1)
The human psyche to develop is bound to identify with the subject whose master it is and to mirror in its consciousness and the consciousness of others around it ...
To distinguish it from others, the psyche has to interact, reflect, and mirror in the other!
Thus, the psyche can not subsist as one or different than if it is first of all the same as the other, so that the psyche is forced to compare with another to be himself unless it compares with other seeds does not develop as psychic and is disintegrating!
Identifying the human psyche with another is his human representation and humanity in himself
The Principle of Identification with a Model is a functional and binding principle, unconscious and activates automatically, and awareness helps it to grow quickly and effectively ...
We have 3 kinds of identification with a model:
1) Identification with a positive model (eg with a hero, with Super-Man);
2) Identification with a negative pattern (example identifying with a famous terrorist, with Bin Laden);
3) Identification with a gray (successful) pattern.
This is the perception, in fact, in reality, all models have both good and negative parts, ie they are gray ...
The belief, the conviction of the mind that a thing or phenomenon exists is the same as its existence.
The difference between existence in the mind and that in the outer reality can be different or even opposite ...
The principle of awareness-raising drives the subject to a purpose, a way (or several ways) a social direction of life in life, activates head brakes, obstacles, limitations of the conscious self and social obligations and permissions positioning the subject in a system of values, a social group and a community ...
Identifying with a positive pattern stops, prevents psychopaths of any kind ...
To the attention of the fighters against terrorism
If you consciously do not accept identifying yourself with a positively designed model, your psyche crumbles as your psyche is reflexively identified with negative patterns seen in excess in the media space!
Identifying with an extreme negative pattern like Bin Laden, in himself,
in principle, it contains
trigger button
of
the lonely terrorist ...
Verification of identification with an extreme negative pattern can be done through a simple psychological test in which only psyche identification is tested and the subject may be fooled to reveal ...
Another simple revelation of the potential of identifying with a killer is the reversed emotions and affections, such as joy, laughter,
 to the production of tragedies (funerals) and,
or,
events
 to cry,
at weddings and parties.
A possible prevention of terrorist attacks by people deposed
 and medically contaminated by the so-called war-jihad directed against innocent civilians, a compulsory psychiatric control would be appropriate and useful
 and periodically to all users of firearms ...
will follow
see also
www.principiulnirvana.blogspot.com
PRINCIPIUL IDENTIFICĂRII CU MODELUL(1)
Psihicul uman ca să se dezvolte este obligat să se identifice cu subiectul al cărui stăpân este și să se oglindească în conștiința sa și în conștiința celorlalți din jurul său...
Pentru a se deosebi de ceilalți semeni ai săi psihicul trebuie să interacționeze,să se reflecte și să se oglindească în altul,în celălalt !
Astfel psihicul nu poate subzista ca unic sau diferit decât dacă este în primul rând asemănător cu celălalt ,cu altul astfel încât psihicul este forțat să se compare cu altul pentru a fi el însuși,dacă nu se compară cu alt semen nu se dezvoltă ca psihic și se dezintegrează!
Identificarea psihicului uman cu altul este reprezentarea sa umană și despre umanitatea din el însuși
Principiul Identificării cu un model este un principiu funcțional și obligatoriu,neconștientizat și se activează automat,iar conștientizarea îl ajută să se dezvolte rapid și eficace...
Avem 3 feluri de identificări cu un model:
1)Identificarea cu un model pozitiv(de exemplu cu un erou,cu Super-Man);
2)Identificarea cu un model negativ(exemplu identificarea cu un terorist celebru,cu Bin Laden);
3)Identificarea cu un model gri(de succes).
Aceasta este percepția,de fapt, în realitate,toate modelele au și părți bune și negative adică sunt gri...
Părerea,convingerea minții că un lucru sau fenomen există este totuna cu existența sa.
Diferența între existența în minte și cea din realitatea exterioară poate fi diferită sau chiar opusă...
Principiul identificării conștientizat conduce subiectul la un scop,o cale (sau mai multe căi)o direcție socială ,de drum în viață ,activează frânele de cap ,obstacolele , limitările eului conștient și obligațiile și permisiunile sociale poziționând subiectul într-un sistem de valori,un grup social și o comunitate...
Identificarea cu un model pozitiv oprește ,previne psihopatiile de orice fel...

În atenția luptătorilor împotriva terorismului
Dacă în conștient nu accepți să te identifici cu un model proiectat pozitiv psihicul tău cedează întrucât psihicul tău se identifică în mod reflex cu modelele negative vizionate în exces în spațiul mediatic!
Identificarea cu un model negativ extrem precum Bin Laden  ,în el însuși,
în principiu,conține
butonul de declanșare
al
teroristului singuratic...
Verificarea identificării cu un model negativ extrem se poate face printr-un simplu test psihologic în care sunt testate doar identificările vizate ale psihicului iar subiectul poate fi păcălit să se dezvăluie ...
O altă simplă dezvăluire a potențialului identificării cu un criminal sunt emoțiile și afectele inversate ,trădate de subiecți ,precum bucuria ,râsul zgomotos,
 la producerea de tragedii(înmormântări) și ,
sau ,
manifestări
 de plâns ,
la nunți și petreceri.
O posibilă prevenire a atacurilor teroriste produse de oameni dezaxați
 și contaminați mediatic de așa zisul război-jihad îndreptat îmăpotriva civililor nevinovați ,ar fi potrivit și util un control psihiatric obligatoriu
 și periodic la toți utilizatorii de arme de foc...
va urma
vezi și
www.principiulnirvana.blogspot.com

vineri, 20 octombrie 2017

Criticism of pure irrationality

Criticism of pure irrationality(1)
G.Voinea
"Psychodynamic psychiatry is a diagnostic and therapeutic approach that is characterized by a way of thinking about the patient as well as about the clinician, constituting the unconscious conflict, the deficits and distortions of the intrapsychic structures and the internal affairs of the object and which brings together these elements with the contemporary discoveries of neuroscience "
The quote is gathered from Glen O. Gabbard,
Psychodynamic Psychiatry Treaty,
M.D., Psychodinamic Psychiatry in Clinical Practice, American Psychiatric Publishing, Inc., 2005.
That is, this branch of psychiatry studies and treats only unconscious conflicts? Well, what do we do with other conscious conflicts?
And I'm talking hundreds of pages just about unconscious conflicts!
Did not the specialists know about the conscious and unconscious struggle between the conscious and the unconscious, as well as the need, the need for this conscious man to control and subdue the unconscious?
And how does this come about: the "unconscious conflict," a conflict that "brings together these elements with the contemporary discoveries of neuroscience"?
We find that the actual science just tells us how the consciousness struggles to dominate and control its own unconscious!
We human species need a conscious control and not an unconscious one!
there would be no room for confusion or word games!
How could there be, and in particular, how could an unconscious control of the conscious unconscious work?
We, the authors of the Nirvana study, are convinced that these intrapsychic conflicts are mixed combinations of human consciousness with its unconscious!
We do not consider and argue that there are no such simplistic psychic conflicts either unconscious conflicts or simple conscious conflicts because the human subject is not passive but permanently exercises conscious control or at least tries or strives to exercise permanent control over his psyche either the target to be aware whether it is the unconscious or both!
All conscious and unconscious mental contents and their conflicts are subject to conscious control.
This thesis of a purely and consciously unconscious would lead to the dangerous idea that the human unconscious is broken by the consciousness whose attachment is and on which it is permanently and exclusively dependent or that the human unconscious is completely independent of the human consciousness what it would be, in itself, a madness ...
Consequently, these psychic conflicts can not in any way be mental, one hundred percent psychological conflicts, purely unconscious or purely conscious!
So personally, with G.Voinea, the author of the Nirvana study, I point out that the unconscious is secondary to his consciousness and that all the contents of the human unconscious depend permanently and exclusively on the consciousness of this psychic!
It follows from above that all intrapsychic conflicts are combinations, mixes between the conscious and the unconscious attachment!
The unconscious is, according to our study, a reservoir of consciousness from where the psyche extracts conscious and unconscious contents, that is, real psychic life and dream!
And all psychic conflicts become, in the event of illness, all kinds of madness, a mix, a mixture of consciousness, unconsciousness, reality, dream, hallucination and imagination in smaller or bigger skirmishes!
Since S.Freud has "uncovered" the unconscious and has sensed his importance in the construction of the human psyche, all scientists and specialists in psychiatry, psychology, psycho-neurology and so on,
have directed their research and analysis exclusively on this unconscious!
They forgot to study the consciousness or even forgot to study the unconscious in relation to this conscious one!
The result was that this conscious need of man was neglected or even forgotten simply as if it did not exist anymore!
Critica irațiunii pure(1)
G.Voinea
”Psihiatria psihodinamică constituie o abordare diagnostică și terapeutică ce se caracterizează printr-un mod de a gândi despre pacient ,cât și despre clinician,care constituie conflictul inconștient,deficitele și distorsiunile structurilor intrapsihice și relațiile interne de obiect și care reunește aceste elemente cu descoperirile contemporane ale neuroștiinței”
Citatul este cules din Glen O. Gabbard ,
Tratat de Psihiatrie Psihodinamică,,
M.D.,Psychodinamic Psychiatry in Clinical Practice,American Psychiatric Publishing ,Inc.,2005.
Adică ,această ramură a psihiatriei studiază și tratează numai conflictele inconștiente?Păi ce ne facem noi oamenii cu celelalte conflicte,conștiente?
Și vorbesc pe sute de pagini doar de conflictele inconștiente!
Păi domnii specialiști nu au aflat de problemele psihicului conștient și de lupta dintre conștient și inconștient ,ca și de nevoia,necesitatea , ca acest conștient al omului , să controleze și să supună inconștientul?
Și cum vine asta :”conflictul inconștient”,un conflict   ”care reunește aceste elemente cu descoperirile contemporane ale neuroștiinței”?
Noi constatăm că știința actuală exact asta ne spune cum conștientul se luptă să-și domine și să-și controleze propriul său inconștient!
Noi specia umană avem nevoie de un control conștient iar nu de unul inconștient!I
ar aici nu există loc de confuzii sau jocuri de cuvinte!
Cum ar putea exista și în special cum ar putea funcționa  un control inconștient al inconștientului conștient?
Noi autorii studiului nirvana suntem convinși că aceste conflicte intrapsihice sunt combinații amestecate ale conștientului uman cu inconștientul acestuia !
Nu considerăm și susținem  că nu există conflicte psihice atât de simpliste fie conflicte inconștiente fie ele simple conflicte conștiente deoarece subiectul uman nu este pasiv ci exercită permanent un control conștient sau cel puțin încearcă ori se străduiește să exercite un control permanent asupra psihicului său fie că ținta sa este conștientul fie că este inconștientul  sau ambele!
Toate conținuturile psihice conștiente și  inconștiente deci și conflictele acestora se supun unui control conștient.
Această teză a unui inconștient pur și  separat de conștient ar conduce la ideea periculoasă că inconștientul uman este rupt de conștientul al cărui anexă este și de care depinde în mod permanent și exclusiv sau că inconștientul uman este complet independent de conștientul uman ceea ce ar fi  ,în sine, o nebunie...
Prin urmare în nici un caz aceste conflicte psihice nu pot fi  niște conflicte psihice ,de sută la sută ,pur inconștiente ori pur conștiente!
Astfel personal eu G.Voinea , autorul studiului nirvana ,subliniez că inconștientul este secundar conștientului său și că toate conținuturile inconștientului uman depind permanent și în mod exclusiv de conștientul acestui psihic!
De mai sus rezultă că toate conflictele intrapsihice sunt combinații,mixuri între conștient și anexa sa inconștientul !
Inconștientul este conform studiului nostru un rezervor al conștientului de unde psihicul extrage conținuturi conștiente și inconștiente,adică viața psihică reală și vis !
Iar toate conflictele psihice ,devin ,în caz de boală ,de orice fel de nebunie ,un mix,amestec între conștient ,inconștient,realitate,vis,halucinație și imaginație în derapaje mai mici sau mai mari!
De când S.Freud a ”descoperit”inconștientul și i-a sesizat importanța în construcția psihicului uman,toți oamenii de știință și specialiștii în psihiatrie ,psihologie ,psihoneurologie și tot așa ,mai departe ,
și-au îndreptat cercetările și analizele în mod exclusiv asupra acestui inconștient!
Ei au uitat astfel să studieze și conștientul ori au uitat chiar să studieze inconștientul în relație cu acest conștient al lui!
Rezultatul a fost că acest necesar conștient al omului a fost neglijat sau chiar uitat pur și simplu ca și cum nu ar mai exista!

duminică, 9 iulie 2017

The Orgasmic Brain

Pleasure provokes it
The brain itself
The brains of powerful people produce the hormones of happiness
And the brains of weak people produce the hormones of unhappiness that lead to depression and suicide
Experimental evidence
Experiments on the living brain,
Experiments conducted by Dr. Robert Heath
Have shown that neuronal hormones are responsible for both pleasure and pain.
Also, the Nirvana project develops Heath's theory by agreeing to the new discoveries as a man is smarter the more he produces hormones of happiness!
Thus nirvana theory states that intelligence depends on the hormones of happiness and vice versa the happiness of a subject depends on its intelligence regardless of its fate, regardless of its failures or successes! .

The  Orgasmic  Brain
[Quotes from The Three-Pound Universe,
0-874-77650-3, 419 pg pb
by Judith Hooper and Dick Teresi, 1986; 1991

[from pages 152-161 of the paperback edition]

'...If New Orleans is a city with an overripe id,
 it is also home to Tulane University Medical School and its unique department of neurology and psychiatry. ... In 1950, [Dr. Robert G.] Heath first put depth electrodes into the brain of a human mental patient. ... His electrodes charted the circuitry of pain in some of the illest brains in Louisiana. It was the first time electrodes had been used inside human brain tissue (except very briefly during epileptic operations just to guide neurosurgeons around the homogenous macaroni of the cortex), and so Heath's operations were controversial, to say the least.
In the years from 1950 to 1952, he implanted brain electrodes in twenty-six patients. Some of them suffered from incurable epilepsy, intractable physical pain, Parkinson's disease, and other medical conditions, but most came out of the dimly lit back wards of the state mental hospitals. With dental burr-drills, Heath and his co-workers drilled through the patients' skulls, guided the electrodes carefully into specific sites, and then left them there, at first for a few days, later for years at a time. ...

"By implanting electrodes and taking recordings from these deep-lying areas," he explains, "we were able to localize the brain's pleasure and pain systems. We'd interview a patient about pleasant subjects and see the pleasure system firing. If we had a patient who flew into a rage attack, as many psychotics did, we'd find the 'punishment' system firing." The pleasure system includes the septal area and part of the almond-shaped amygdala; the other half of the amygdala, the hippocampus, the thalamus, and the tegmentum (in the midbrain) constitute the punishment system.

... Whenever a mental patient flew into a violent rage or turned into a catatonic zombie, the EEG was almost certain to display the telltale sawtooth pattern. If the patient got well, the spike disappeared. ...

"The primary symptom of schizophrenia isn't hallucinations or delusions," he tells us. "It's a defect in the pleasure response. Schizophrenics have a predominance of painful emotions. They function in an almost continuous state of fear or rage, fight or flight, because they don't have the pleasure to neutralize it." ...

It turned out that electrical stimulation of the pleasure center automatically turned off the punishment system -- what Heath calls "the aversive system" -- and vice-versa. And so Heath tried to cure mental illness with direct electrical stimulation of the pleasure neurons. "If we stimulated their pleasure systems, violent psychotics stopped having rage attacks," he says. "We even stimulated the septal area in people suffering from intractable cancer or arthritis pain and we were able to turn off the pain." ... By stimulating the septal pleasure area, he could make homicidal manias, suicide attempts, depressions, or delusions go away -- sometimes for a long time. ...

As it turned out, it took more than a few pulses of current to exorcise madness. Heath had to devise safer electrodes that could be left in the brain for years so that a patient could be restimulated at intervals. Then, in 1976, the "most violent patient in the state" -- a mildly retarded young man who had to be tied to his bed because of his savage outbursts -- received Dr. Heath's first brain pacemaker.

The pacemaker is an array of tiny battery-powered electrodes that delivers 5 minutes of stimulation every 10 minutes to the cerebellum, at the very back of the brain. Its power source, a battery pack about the size of a deck of playing cards, could fit neatly in the patient's pocket. (Later it was miniaturized to matchbook proportions and implanted in the recipient's abdomen; it requires recharging every 5 years.) The cerebellum, Heath learned, is a better entryway to the brain's emotional circuitry. Stimulating a precise half-inch of its cauliflowerlike surface automatically fires the pleasure area and inhibits the rage centers, and so it was no longer necessary to invade the limbic areas farther forward in the brain.

The first pacemaker patient soon stopped trying to slash himself and his caretakers and went home from the hospital. All was well, for a while. Then the man inexplicably went on a rampage and attempted to murder his parents. Before he was subdued, he had severely wounded his next-door neighbor and narrowly missed being shot by the sheriff. Heath's X rays quickly spotted the problem: broken wires between the pacemaker and the power source. Once the wires were reattached, the rage attacks waned again. The young man is now in vocational rehabilitation and doing well.

In 1974 a pretty, intelligent twenty-one-year-old librarian was shot in the head during a holdup. After an operation that removed much of her frontal lobes, she had frequent seizures, was barely conversant, and had to be fed through a tube because she stopped eating. By the end of the next year she was in a continual frenzy. She lashed out at anyone within range and once tried to stab her father. She screamed whenever she was touched and complained of constant, excruciating pain all over her body. Her brain pacemaker was installed in November 1976, and, magically, the rage episodes subsided. She started eating; her memory improved; and her doctors began describing her personality as "pleasant" even "sparkling."

Another patient, a severely depressed former physicist, was troubled by voices that commanded him to choke his wife. When he got one of Dr. Heath's pacemakers in 1977, the infernal voices vanished, along with his perennial gloom. He and his wife began to visit relatives and dine together in restaurants for the first time in years. But *his* wires eventually broke, and once again his wife was threatened with strangulation. When the gadgetry was mended, so was the man's psyche.

Ironically, the many technical snafus that plagued the pacemaker gave Heath the perfect controls for his experiments. ... Even so, the cerebellar pacemaker is not a psychiatric cure-all. By Heath's estimates, about half of the seventy-odd patients have been substantially rehabilitated -- no mean feat, given that pacemaker recipients come from the ranks of the "incurable" -- but other have never emerged from their private hells. For some reason, depressives and patients prone to uncontrollable violence have benefitted most; chronic schizophrenics the least.

Fortunately for posterity, Heath and his colleagues filmed many of their bold journeys into the human emotional apparatus. ... A woman of indeterminate age lies on a narrow cot, a giant bandage covering her skull. At the start of the film she seems locked inside some private vortex of despair. Her face is as blank as her white hospital gown and her voice is a remote, tired monotone.

"Sixty pulses," says a disembodied voice. It belongs to the technician in the next room, who is sending a current to the electrode inside the woman's head. The patient, inside her soundproof cubicle, does not hear him.

Suddenly, she smiles. "Why are you smiling?" asks Dr. Heath, sitting by her bedside.

"I don't know ... Are you doing something to me? [Giggles.] I don't usually sit around and laugh at nothing. I must be laughing at something." "One hundred forty," says the offscreen technician.

The patient giggles again, transformed from a stone-faced zombie into a little girl with a secret joke. "What in the hell are you doing?" she asks. "You must be hitting some goody place."

The "goody place" is the septal pleasure center, which the unseen technician is stimulating with an electrical current. "She was a mean one," Heath muses. "She was hospitalized for years for a schizoaffective illness. ... This film was made in 1969, and the treatment has held on her -- she's doing well."

[From another patient story:] "There -- see the big delta wave appearing in the septal region," Heath tells us. Sure enough, large, languorous waves are now coming from the lead to the septal electrode. "There's almost an exact correlation," he adds. "When he gets a rush of good feeling, the record shows large-amplitude waves in the pleasure system." ...

Along with depth electrodes, Heath's team would often surgically implant a sort of tube, called a canula, through which they could deliver precise amounts of a chemical directly into the brain. Oriental sacred texts (and Aldous Huxley's Brave New World) mention a legendary bliss drug called "soma", the food of the Himalayan gods. The real life version might be acetylcholine, a natural chemical neurotransmitter. When the Tulane researchers injected acetylcholine into a patient's septal area, "vigorous activity" showed up on the septal EEG, and the patient usually reported intense pleasure -- including multiple sexual orgasms lasting as long as thirty minutes.

"I can show you a film of one of the recordings," Heath offers, fishing through some of the reels on the shelves. We half expect a neurologic peep show, but the film he digs out is the raw EEG record of a woman patient, who was being treated for epilepsy, under the influence of acetylcholine. A flat, clinical voice-over accompanies the staticky march of brain waves across the screen:

Now we're coming to the start of the changes ... It's in the form of a fast spindle, about 18 per second ... first in the dorsal right anterior septal, then it spreads to the other septal leads. ... This is still correlated with the same clinical findings of intense pleasure and particularly of a sexual nature.
A half hour after the acetylcholine injection, the patient is still having orgasms. Heath points at an ominous-looking scrawl on the EEG and notes, "See, it looks like almost like the spoke-and-dome pattern of epileptic seizure. It's a very explosive activity."
The flip side of joy is pain. The next film shows a patient having his "aversive system" stimulated. His face twists suddenly into a terrible grimace. One eye turns out and his features contort as though in the spasm of a horrible science-fiction metamorphosis. "It's knocking me out ... I just want to claw..., " he says, gasping like a tortured beast. "I'll kill you...I'll kill you, Dr. Lawrence."

... When [Heath] first showed his movies to an assemblage of psychiatrists, neurologists, and other scientists, some were outraged. Murmurs of medical hubris, mind control, and unsafe human experimentation circulated -- in large part because of the film we just saw. But what looks like a scene from the Spanish Inquisition, Heath assures us, is no more than electrical stimulation of the rage/fear circuits. Unfortunately, the audience, back in 1952, misread it.

"They thought we were hurting him," he tells us. "But we *weren't* hurting him. We were stimulating a site in the tegmentum in the midbrain, and all of a sudden he wanted to kill. He would have, too, if he hadn't been tied down... He started remembering a time when he lost his temper -- when his shirts weren't ironed on right and he wanted to kill his sister. That showed us we'd activated the same circuit that was fired by his spontaneous rage attacks." ...

"As soon as we turned off the current he went back to normal," Heath recalls. "We asked him why he had wanted to kill Dr. Lawrence (not his real name), and he said he had nothing against Dr. Lawrence; he was just there. He's like a psychotic person on the street who lashes out at whoever is around." ...

Heath tells us some of his patients were given "self-stimulators" similar to the ones used by Old's rats. Whenever he felt the urge, the patient could push any of 3 or 4 buttons on the self-stimulator hooked to his belt. Each button was connected to an electrode implanted in a different part of his brain, and the device kept track of the number of times he stimulated each site.

Heath tells of one patient who felt impelled to stimulate his septal region about 1500 times per hour. He happened to be a schizophrenic homosexual who wanted to change his sexual preference. As an experiment, Heath gave the man stag films to watch while he pushed his pleasure-center hotline, and the result was a new interest in female companionship. After clearing things with the state attorney general, the enterprising Tulane doctors went out and hired a "lady of the evening," as Heath delicately put it, for their ardent patient.

"We paid her fifty dollars," Heath recalls. "I told her it might be a little weird, but the room would be completely blacked out with curtains. In the next room we had the instruments for recording his brain waves, and he had enough lead wiring running into the electrodes in his brain so he could move around freely. We stimulated him a few times, the young lady was cooperative, and it was a very successful experience." The conversion was only temporary, however.

... We ask Heath if human beings are as compulsive about pleasure as the rats of Old's laboratory that self-stimulated until they passed out. "No," he tells us. "People don't self-stimulate constantly -- as long as they're feeling good. Only when they're depressed does the stimulation trigger a big response. There are so many factors that play into a human being's pleasure response: your experience, your memory system, sensory cues..." he muses.

"[Timothy Leary] was asked whether drugs were a bad influence on young kids, and he said, 'This is nothing. In a few years, kids are going to be demanding septal electrodes.'

"But it doesn't work that way." '

https://www.paradise-engineering.com/brain/

Creierul orgasmic

[Citate din Universul celor Trei Părți ,
0-874-77650-3, 419 pg pb
De Judith Hooper și Dick Teresi, 1986; 1991

[De la paginile 152-161 ale ediției tipărită ]


" ... În cazul în care New Orleans este un oraș cu un ID overripe, este, de asemenea, acasă la Scoala de Medicină Tulane University și departamentul său unic de neurologie și psihiatrie. ... În 1950, [Dr. Robert G.] Heath a pus mai întâi electrozi de adâncime în creierul unui pacient mental. ... Electrozii săi au reprezentat circuitul durerii în unele dintre creierul illest din Louisiana. A fost prima dată când s-au folosit electrozi în interiorul țesutului creierului uman (cu excepția celor foarte scurte în timpul operațiilor epileptice doar pentru a ghida neurochirurgii în jurul macaroanelor omogene ale cortexului), astfel încât operațiunile lui Heath erau controversate.
În anii 1950-1952, el a implantat electrozi creier la 26 de pacienți. Unii dintre aceștia au suferit de epilepsie incurabilă, de durere fizică dificilă, de boala Parkinson și de alte afecțiuni medicale, dar cele mai multe au ieșit din saloanele spate luminate din spatele spitalelor de stat. Cu ajutorul burghiilor dentare, Heath și colegii săi au forat cranii pacienților, au călăuzit cu grijă electrozii în locuri specifice, apoi l-au lăsat acolo, la început pentru câteva zile, mai târziu de ani de zile. ...

"Prin implantarea electrozilor și luarea de înregistrări din aceste zone adânci", explică el, "am reușit să localizăm sistemele de plăcere și durere a creierului. Interviu cu un pacient despre subiecte plăcute și pentru a vedea dacă sistemul de plăcere a fost ars. Un pacient care a zburat într-un atac de furie, așa cum mulți psihotici au făcut, am fi găsit sistemul de "pedeapsă" care ardea ". Sistemul de plăcere include zona septului și o parte a amigdalei în formă de migdale; Cealaltă jumătate a amigdalei, a hipocampului, a talamusului și a tegmentului (în mijlocul creierului) constituie sistemul de pedeapsă.

... Ori de câte ori un pacient mental a zburat într-o furie violentă sau sa transformat într-un zombie catatonică, EEG a fost aproape sigur să afișeze modelul de zăpadă. Dacă pacientul sa făcut bine, vârful a dispărut. ...

Simptomul principal al schizofreniei nu este halucinațiile sau delirările ", ne spune el. Este un defect al raspunsului la placere. Schizofrenicii au o predominanta emotionala dureroasa, functionand intr-o stare aproape frica sau furie, lupta sau zbor, pentru ca nu au placerea sa o neutralizeze. ...

Sa dovedit că stimularea electrică a centrului de agrement a oprit automat sistemul de pedepse - ceea ce Heath numea "sistemul aversiv" - și invers. Și Heath a încercat să vindece boala mintală cu stimulare electrică directă a neuronilor de plăcere. "Dacă le-am stimulat sistemele de plăcere, psihotica violentă a încetat să aibă atacuri de furie", spune el. Am stimulat chiar si zona septului la persoanele care sufera de cancer inadecvat sau dureri de artrita si am reusit sa oprim durerea. ... Prin stimularea zonei de plăcere septală, el ar putea face maniuri de omucidere, încercări de sinucidere, depresiuni sau iluzii să dispară - uneori pentru o perioadă lungă de timp. ...

După cum sa dovedit, a fost nevoie de mai mult de câteva impulsuri de curent pentru a exorciza nebunia. Heath a trebuit să inventeze electrozi mai siguri care ar putea fi lăsate în creier de ani de zile, astfel încât un pacient să poată fi restimulat la intervale. Apoi, în 1976, "cel mai violent pacient din stat" - un tânăr slab întârziat care trebuia să fie legat de patul său din cauza izbucnirilor sale sălbatice - a primit primul stimulator cardiac al Dr. Heath.

Stimulatorul cardiac este o serie de electrozi alimentați cu baterii, care oferă 5 minute de stimulare la fiecare 10 minute la cerebel, chiar în spatele creierului. Sursa sa de energie, un pachet de baterii de dimensiunea unui pachet de cărți de joc, se putea potrivi perfect în buzunarul pacientului. (Mai târziu, a fost miniaturizat proporțiilor de chibrituri și a fost implantat în abdomenul destinatarului și necesită reîncărcare la fiecare 5 ani.) Cerebelul, învățat Heath, este o intrare mai bună a circuitelor emoționale ale creierului. Stimularea unei jumătăți precisă a suprafeței sale asemănătoare cu conopida declanșează automat zona de agrement și inhibă centrele de furie, astfel încât nu mai este necesar să invadeze zonele limbice mai departe în creier.

Primul pacient cu pacemaker a încetat în curând să-și reducă el însuși și îngrijitorii săi și sa dus acasă de la spital. Totul a fost bine, pentru o vreme. Apoi omul a intervenit în mod inexplicabil într-o violență și a încercat să-i ucidă pe părinți. Înainte de a fi supus, el și-a rănit grav vecinul și a lăsat șansele de a fi împușcat de șerif. Razele X ale lui Heath au văzut repede problema: fire întrerupte între stimulatorul cardiac și sursa de alimentare. După atașarea firelor, atacurile de furie au scăzut din nou. Tânărul se află acum în reabilitare profesională și se descurcă bine.


În 1974, un bibliotecar vechi, inteligent, în vârstă de douăzeci și unu de ani, a fost împușcat în cap în timpul unui accident.

După o operație care a îndepărtat o mare parte din lobii frontali, a avut convulsii frecvente,
  Și trebuia să fie hrănită printr-un tub deoarece nu mai mânca.Până la sfârșitul anului următor a fost într-o frenezie continuă. Ea a atacat pe oricine intra în raza sa  de acțiune și o dată a încercat să-l înjunghie pe tatăl ei. Ea a țipat de fiecare dată când a fost atinsă și s-a plâns de o durere constantă, agresivă peste tot corpul ei.
 Pacemaker-ul creierului a fost instalat în noiembrie 1976 și, în mod magic, episoadele furioase au dispărut. A început să mănânce; Memoria sa îmbunătățită; Iar medicii ei au început să-i descrie personalitatea ca fiind "plăcută" chiar "strălucitoare".

Un alt pacient, un fost fizician cu depresie severă, a fost tulburat de voci care i-au poruncit să-și suflească soția. Când a primit unul dintre stimulatoarele cardiace ale doctorului Heath în 1977, vocile infernale au dispărut, împreună cu întunericul său peren. El și soția lui au început să viziteze rude și să ia masa împreună în restaurante pentru prima dată de ani de zile. Dar * firele lui * au izbucnit în cele din urmă și, din nou, soția lui a fost amenințată de strangulare. Când gadget-ul a fost reparat, la fel a fost și psihicul omului.

În mod ironic, numeroasele snafuri tehnice care au afectat stimulatorul cardiac au dat lui Heath controlul perfect pentru experimentele sale. ... Chiar și așa, stimulatorul cerebelos nu este un tratament psihiatric - totul. Prin estimările lui Heath, aproximativ jumătate dintre pacienții cu șaptezeci de pacienți au fost reabilitați în mod substanțial - fără nici o îndoială, având în vedere că beneficiarii de pacemaker provin din rândul "incurabil" - dar alții nu au ieșit niciodată din iadul lor privat. Din anumite motive, depresivii și pacienții predispuși la violență incontrolabilă au beneficiat cel mai mult; Cel puțin schizofrenicii cronici.

Din fericire pentru posteritate, Heath și colegii săi au filmat multe dintre călătoriile îndrăznețe în aparatul emoțional uman. ... O femeie de vârstă nedeterminată se află pe o patutură îngustă, un bandaj uriaș care acoperă craniul. La începutul filmului, pare a fi blocată în interiorul unui vartej privat de disperare. Fața ei este la fel de goală ca și rochia de spital albă, iar vocea ei este un monoton, obosit și obosit.

"Șaizeci de impulsuri", spune o voce neimpozată. Acesta aparține tehnicianului din încăperea următoare, care trimite un curent la electrodul din capul femeii. Pacientul, în interiorul cabinei izolate fonic, nu-l aude.

Dintr-o dată, zâmbește. "De ce zambesti?" Îi întreabă pe Dr. Heath, așezat lângă patul ei.

"Nu știu ... Îmi faci ceva?" [Giggles.] De obicei, nu stau în râs și râd de nimic, trebuie să râd de ceva ". - O sută patruzeci, spune tehnicianul offscreen.

Pacientul chicotește din nou, transformat dintr-un zombie cu fața în piatră într-o fetiță cu o glumă secretă. - Ce dracu faci? ea intreaba. - Trebuie să fiți lovit de un loc bun.(Trebuie că ați atins un loc bun.- George)

"Locul bun" este centrul de plăcere septală, pe care tehnicianul nevăzut îl stimulează cu un curent electric. - Ea a fost una medie, spuse Heath. "A fost spitalizată de ani de zile pentru o boală schizoafectivă ... Acest film a fost făcut în 1969, iar tratamentul a ținut-o pe ea - se descurcă bine".

[De la o altă poveste a pacientului:] "Acolo - vedeți undele mari ale deltei care apar în regiunea septală", ne spune Heath. Destul de suficiente, undele mari, luminate vin de la plumb către electrodul septal. "Există aproape o corelare exactă", adaugă el. "Când se simte bine, înregistrarea arată valuri de mare amplitudine în sistemul de plăcere". ...

Împreună cu electrozi de adâncime, echipa lui Heath avea de multe ori să implanteze chirurgical un fel de tub, numit o canulă, prin care să poată livra cantități precise de substanță chimică direct în creier. Textele sacre orientale (și Lumea Nouă curajoasă a lui Aldous Huxley) menționează un medicament legendar de fericire numit "soma", mâncarea zeilor himalayeni. Versiunea reală ar putea fi acetilcolina, un neurotransmițător chimic natural. Când cercetătorii Tulane au injectat acetilcolina în zona septală a unui pacient, "activitate viguroasă" a apărut pe EEG septal, iar pacientul a raportat, de obicei, o plăcere intensă - inclusiv mai multe orgasme sexuale cu durata de până la treizeci de minute.

"Vă pot arăta un film al uneia dintre înregistrări", oferă Heath, pescuind prin câteva dintre rolele de pe rafturi. Ne așteptăm la jumătate la un show neurologic, dar filmul pe care-l scapă este înregistrarea EEG brut a unui pacient care a fost tratată pentru epilepsie, sub influența acetilcolinei. Un vocal plat, clinic, însoțește mersul static al undelor cerebrale de pe ecran:

Acum ajungem la începutul schimbărilor ... Este sub forma unui ax rapid, de circa 18 pe secundă ... mai întâi în septalul anterior dorsal drept, apoi se extinde la celelalte conducte septale. ... Acest lucru este în continuare corelat cu aceleași constatări clinice de plăcere intensă și în special de natură sexuală.
O jumătate de oră după injecția cu acetilcolină, pacientul are încă orgasme. Heath atrage atenția asupra unei EEG-uri care arată îngrozitor și notează: "Vedeți, se pare că seamănă aproape ca modelul spițelor și domolilor de epilepsie. Este o activitate foarte explozivă."
O parte a bucuriei este durerea. Următorul film arată un pacient care are un "sistem aversiv" stimulat. Fața lui se răsucește brusc într-o grimasă groaznică. Un ochi se întoarce și trăsăturile lui contortă ca și cum ar fi în spasmul unei metamorfoze oribile de știință-ficțiune. "Mă bate ... Vreau doar să ghicesc ...", spune el, gâfâind ca o fiară torturată. "Te omor ... Te omor, Dr. Lawrence."

... Când [Heath] și-a arătat primele filme la o asamblare de psihiatri, neurologi și alți oameni de știință, unii au fost indignați. Au murmurat hubrisul medical, controlul minții și experimentarea nesigură a oamenilor - în mare parte datorită filmului pe care tocmai l-am văzut. Dar ceea ce arată ca o scenă din Inchiziția spaniolă, ne asigură Heath, nu este decât o stimulare electrică a circuitelor furie / fricii. Din nefericire, audiența, din 1952, a interpretat greșit.

"Ei credeau că îi facem rău", ne spune el. "Dar noi nu l-am fi ranit ... stimam un loc in tegmentul din mijlocul creierului si dintr-o data dorea sa-l omoare. Si el ar fi avut daca nu ar fi fost legat ... A început să-și amintească un moment în care și-a pierdut calma - când cămășile sale nu erau călcate în dreapta și voia să-l ucidă pe sora lui. Asta ne-a arătat că am activat același circuit care a fost tras de atacurile spontane de furie. ...

"Imediat ce am oprit curentul, a revenit la normal", își amintește Heath. "L-am întrebat de ce a vrut să-l ucidă pe Dr. Lawrence (nu numele său real) și el a spus că nu are nimic împotriva lui Lawrence, era doar acolo, este ca o persoană psihotică pe stradă, în jurul." ...

Heath ne spune că unii dintre pacienții săi au primit "auto-stimulatori", asemănători cu cei utilizați de șobolanii lui Old. Ori de câte ori simțea nevoia, pacientul putea să împingă oricare dintre cele 3 sau 4 butoane de pe auto-stimulatorul care se fixa pe centura lui. Fiecare buton a fost conectat la un electrod implantat într-o altă parte a creierului său, iar dispozitivul a urmărit numărul de ori pe care la stimulat fiecare loc.

Heath spune despre un pacient care sa simțit nevoit să-și stimuleze regiunea septală de aproximativ 1500 de ori pe oră. Sa întâmplat să fie un homosexual schizofrenic care voia să-și schimbe preferința sexuală. Ca experiment, Heath le-a dat omului melodii pentru a viziona în timp ce el și-a împins linia telefonică a centrului de plăcere, iar rezultatul a fost un nou interes pentru companiile de sex feminin. Dupa ce a rezolvat lucrurile cu procurorul general, medicii Tulane au plecat si au angajat o "doamna a serii", asa cum Heath a pus-o delicat, pentru pacientul lor arzator.

"Am plătit cincizeci de dolari", își amintește Heath. "I-am spus că ar putea fi cam ciudat, dar camera ar fi complet înnegrată cu perdele. În camera următoare aveam instrumentele pentru înregistrarea undelor cerebrale și avea destulă fire de plumb în electrozii din creier, așa că El a putut să se miște în mod liber, l-am stimulat de câteva ori, tânăra doamnă a fost cooperantă și a fost o experiență de succes ". Conversia a fost totuși doar temporară.

... îl întrebăm pe Heath dacă ființele umane sunt la fel de compulsive în ceea ce privește plăcerea ca șobolanii din laboratorul lui Old, care se auto-stimulează până când au trecut. "Nu", ne spune el. "Oamenii nu se auto-stimulează în mod constant - atâta timp cât se simt bine. Doar atunci când sunt deprimați, stimularea provoacă un răspuns mare. Există atât de mulți factori care se joacă într-un răspuns al plăcerii unui om: experiența ta , Sistemul de memorie, indiciile senzoriale ... ", spune el.

"[Timothy Leary] a fost întrebat dacă medicamentele au o influență negativă asupra copiilor mici și a spus:" Acesta nu este nimic. În câțiva ani, copiii vor cere electrozi septali ".

"Dar nu merge așa." '

sâmbătă, 8 iulie 2017

Trained to kill

Trained to kill (3)
Sure, you saw how to train police and anti-terror troops in banal
Shooting polygons?
In these training complexes where shooting polygons take place
targets
designed
For firing weapons
Are made of cardboard (thicker paper) on which symbolic busts of people are drawn, technical drawings in natural size, on which there are inscribed some concentric circles in the heart area of ​​the symbolic man.
At the training sessions, students perform repeated firing at these targets until they manage to hit them perfectly!
Repeated shooting sessions are filmed and studied as they cause pleasure to people involved in this system.
Betting bets are made between those pupils, firing, betting on how they promise to target, better, or more precisely, or in a much shorter or shorter time!
And even some of these passionate shooters have fun, they also drink alcohol to feel good!
Also the weapons are checked, cleaned "chopped",
Studied and promoted as there is a cult of arms of these people who either work in the police or counterterrorism fighters, champion athletes, or are aspiring, ie they want to work in this field
, Exciting and full of adrenaline, whether they are terrorists, criminals or want to commit acts of terrorism or crimes!
The coaches, directors, scriptwriters, and / or military commanders who propose these training exercises at human targets forget the essence that these students are training only to kill, as the targets, although in cardboard, are real people, therefore, live targets , Potential!
These coaches propose the immediate and brutal removal of danger by killing the goal that becomes objective!
The objective thus achieved by killing, of course, immediately removes the potential danger but can bring other dangers!
These dangers or consequences following the suspect's court killing may be some of them even greater than the initial threat!
The consequences of this police execution obviously do not immediately reveal themselves, but they represent safe problems and dangers, especially if the victim was innocent.
Some moralists even claim that the dead innocent killed always takes revenge, somehow!

Most draws are done on targets placed in vital areas, especially in the heart area or even in the area of ​​the face (thus crushing the brain).
And so the trainings of these students (who are either students at police schools, aspiring policemen, students, policemen, anti-terrorism fighters, and so on) are to kill a man not as it should to disarm the suspect of weapons, capture , Or to remove it from circulation!
All students
 So trained them enters the reflex way to shoot with the gun to kill a man
 Even from
The first fire!
What are the effects of these training exercises in the shooting polygons that have been translated into reality on the public crime scene?

These strategies of training and the result of killing the first fire suspects have catastrophic effects, boomerang or in a domino game, the strategy is wrong, bad for both the police who fight with the terrorists or the criminal gangs because they have no more to whom the investigation , Or lose their reputation or even the job, as well as an act of provocation for terrorists and real gangs as a deadly effect for innocent people and their relatives who fall victim to the reflex to kill the first fire when there is a suspect !
The murder of suspects, which may later be found to have been a wrong decision either because the suspect was murdered innocent, either not a threat or armed and so!
And the social effect of killing an innocent man just because he was a suspect can trigger riots or street movements or chaos, revenge, and so on ...
And the mistake, the gigantic error, is triggered or the police training that targets the task, the task of killing the suspect of the first fire! It is like in a horror movie a suspect puts his hand in his coat to take out his ID and is shot Deadly in the heart of the policeman, educated, but "hurried" because he thought the suspect would take out a gun!

And so the trainings of these students (who are either students at police schools, aspiring policemen, students, policemen, anti-fighters, and so on) are to kill a man not to get him out of the way or to disarm him!
Such trained trainees enter into the reflex how to shoot with the weapon to kill a man
 Even from
The first fire!

And the mistake, the giant error, is triggered, or it is the departure of police training that targets the task, the task of killing the suspect in the first fire!
In fact, police trainees should train to disarm, dispose of weapons or just light injuries, but to capture the suspect at the first fire!
Watching or targeting in the arm where the suspect can hold the gun is not repeated by the police students in the shooting polygons!
In the case of cops trained in shooting rifles, the reflex of killing a man is stronger than the legal order of capturing or catching the disarmed suspect in life!
It is so wrong, as these policemen trained in the shooting polygons do not have the reflex to shoot a suspect in an area of ​​the neural body, such as just one arm, one hand or one shoulder!
It is therefore wrong to train in the field of shooting because these police do not teach the reflex of shooting a suspect in a non-vital area of ​​the body!
Otherwise, police officers should practice targeting only in one arm, foot or, above all,
Should hold the hands of suspects hands that can use weapons, or, target in one of the shoulders
Of suspects!
The reflex of capturing a suspect, alive, disarmed and becoming a non-dangerous suspect, must be the first reflex learned long before the refectory is learning to kill a suspect in the first fire!
Also, the reflex to capture a suspect, alive but disarmed, dispossessed by all the weapons and handcuffed, must be the dominant reflex of the policemen! Policemen are defenders of public order, they are or must be protectors of life, defenders of local communities , And not in any way the cops should be propagandaists or terrorists!
In order to draw a parallel to learning drawing in the drawing polygons we need to think how we teach our children to use white guns like knives?
A small child is taught to use the knife by giving an easy example how to cut bread or how to cut an apple and we do not learn, from the beginning (or never) ,the little kid how to cut a man with a knife!At most we teach him to defend himself!
So why do we teach police pupils to shoot in the shooting fields, always eyeing people's hearts, meaning targeting vital organs?
Why do we train with firearms, police students, just to kill?
Therefore, we recommend changing the training methods to create the reflex to capture the suspect in life,
That the suspect to testify,
  Otherwise the reflex of killing, of the people trained exclusively for killing, will always darken their judgment and misrepresent their decisions!
Text
  "Trained to kill" is part of the Nirvana project of changing methods and false perceptions of criminals, criminals and terrorism, created as a support to fight terrorism and the madness of this phenomenon.
This text is part of other Nirvana texts such as "Criminal Desire", "Killer Impulse", "Psychological Dissonant Killer (Sociopath)" and other related texts
Do not forget that the human killer Reflex is stronger than his judgment ...

Antrenați să ucidă
Sigur, ați văzut, cum se antrenează polițiștii și cei din trupele antitero în banalele poligoanele de tir?
În aceste complexe de antrenament unde se desfășoară poligoanele de tir
țintele  proiectate pentru trageri cu armele
sunt confecționate din niște cartoane (dintr-o  hârtie mai groasă)  pe care sunt desenate simbolic busturi de oameni,  desene tehnice în mărime naturală  pe care sunt înscripționate  niște cercuri concentrice în zona inimii a omului simbolizat.
În momentul ședințelor de antrenament studenții execută trageri repetate la aceste ținte până când reușeasc să ajungă să lovească perfect !
Ședințele de trageri repetate sunt filmate și studiate întrucât ele  provoacă plăcere persoanelor angrenate în acest sistem.
Se fac pariuri ca la jocurile de noroc  între acei elevi ,de trageri, pariuri despre cum promit că vor trage la țintă  ,mai bine ,sau ,mai precis, sau, într-un timp mult mai scurt ,sau, foarte scurt !
Și chiar unii dintre acești pasionați trăgători se distrează , consumă și alcool ca să se simtă bine!
De asemenea armele sunt verificate ,curățate ”alintate” ,
studiate și promovate întrucât există un cult al armelor al acestor oameni care fie lucrează în domeniul polițienesc sau al luptătorilor antiterorism,al sportivilor campioni la tir sau sunt aspiranți ,adică doresc să ajungă să lucreze în acest domeniu
,excitant și plin de adreanlină,fie chiar sunt teroriști , infractori sau doresc să comită acte de terorism sau crime!
Profesorii antrenori,regizorii,scenariștii și/sau comandanții miltari care propun aceste antrenamente de trageri, la ținte umane, uită esențialul că acești elevi acolo se antrenează doar pentru a ucide ,întrucât țintele deși ,din carton, reprezintă oameni adevărați ,deci,ținte vii, potențiale!
Acești antrenori propun îndepărtarea imediată și brutală a pericolului prin uciderea țintei care devine obiectiv !
Obiectivul îndeplinit astfel prin ucidere desigur îndepărtează imediat pericolul potențial dar poate aduce alte pericole !
Aceste pericole sau consecințe urmate ca urmare a uciderii instantenee a suspectului pot fi unele dintre ele chiar mai mari decât amenințarea inițială !
Consecințele acestei execuții polițienești evident  nu se dezvăluie imediat ,dar reprezintă probleme și pericole sigure mai ales dacă victima era inocentă.
Unii moraliști susțin chiar că mortul nevinovat ucis  întotdeauna se răzbună ,cumva!
Majoritatea tragerilor se fac pe ținte plasate în zone vitale în special în zona inimii sau chiar în zona feței(deci să zdrobească creierul).
Și astfel antrenamentele acestor cursanți (care sunt fie elevi la școlile de poliție,polițiști aspiranți ,studenți ,polițiști,luptători antiterorism,și tot așa)sunt pentru a ucide un om nu așa cum ar fi trebuit pentru a dezarma suspectul de arme ,a-l captura ,sau pentru a-l scoate din circulație !
Tuturor cursanților
 astfel antrenați le intră în reflex modul de a trage cu arma  pentru a ucide un om
 chiar din
primul foc!
Care sunt efectele acestor antrenamente din poligoanele de tragere transpuse  în realitatea de pe terenul infracțional public?
Aceste strategii de antrenare și rezultatul de ucide din primul foc suspecții au efecte catastrofale ,de bumerang sau ca într-un joc de domino ,strategia este greșită,nefastă atât pentru polițiștii care luptă cu teroriștii sau cu bandele criminale întrucât nu mai au pe cine ancheta,sau își pierd reputația sau chiar slujba ,cât și un efect de ațâțare (provocare)pentru teroriști și pentru bandele reale ca și un efect mortal pentru oamenii nevinovați și rudele lor care cad victime reflexului de a ucide din primul foc atunci când există un suspect!
Uciderea suspecților care ulterior  se poate constata că a reprezentat  o decizie greșită fie pentru că suspectul ucis era nevinovat ,fie nu reprezenta o amenințare ,fie nu era înarmat și tot așa!
Iar efectul social al uciderii unui om nevinovat doar pentru că era suspect poate declanșa revolte sau mișcări de stradă sau haos ,răzbunări ,și tot așa...
Și  greșeala ,eroarea uriașă ,este declanșată sau pleacă de la antrenamentul poliției care vizează obiectivul,sarcina, de a ucide suspectul din primul foc!
Este ca într-un film horror un suspect introduce mâna în haină ca să scoată actul de identitate și este împușcat mortal în inimă de  polițistul ,școlit, dar”grăbit ”,pentru că a crezut că suspectul v-a scoate o armă!
Și astfel antrenamentele acestor cursanți (care sunt fie elevi la școlile de poliție,polițiști aspiranți ,studenți ,polițiști,luptători antitero,și tot așa)sunt pentru a ucide un om nu pentru a-l scoate din circulație sau pentru a-l dezarma!
Cursanților astfel antrenați le intră în reflex modul de a trage cu arma  pentru a ucide un om
 chiar din
primul foc!
Și  greșeala ,eroarea uriașă ,este declanșată sau pleacă de la antrenamentul poliției care vizează obiectivul,sarcina, de a ucide suspectul din primul foc!
De fapt cursanții polițiști ar trebui să se antreneze pentru a dezarma,deposeda de arme sau doar rănirea ușoară, cât pentru capturarea suspectului ,la primul foc!
Ochirea sau țintirea în brațul în care suspectul poate ține arma  nu se repetă de către cursanții din poliție  în poligoanele de tir!
În cazul polițștilor antrenați în poligoanele de tir reflexul de ucide un om este mai puternic decât ordinea legală  de a captura sau prinde suspectul dezarmat și în viață!
Este deci greșit întrucât acești polițiști antrenați în poligoanele de tir nu au reflexul de a împușca un suspect într-o zonă a corpului  nevitală,precum ochirea doar într-unul din  brațe,mâini sau în umăr!
Este deci greșit acest mod de antrenament în poligoanele de tir întrucât acești polițiști nu învață și reflexul de a împușca un suspect într-o zonă nevitală a corpului !
Altfel ei polițiștii ar trebui să exerseze tragerea la țintă doar într-unul din  brațe,la picior ,sau mai ales,
ar trebui să ochească la mâinile suspecților mâini   care pot folosi arme, sau , ținta să vizeze într-unul din umere
ale suspecților!
Reflexul de a captura un suspect ,în viață , dezarmat și devenit suspect nepericulos trebuie să fie primul reflex învațat cu mult înaintea  învățării refexului  de a ucide un suspect din primul foc!
De asemenea reflexul de a captura un suspect, în viață, dar ,dezarmat,deposedat de toate armele și  încătușat trebuie să fie reflexul dominant al polițiștilor !Polițiștii sunt apărători ai ordinii publice, sunt sau trebuie să fie protectori ai vieții ,apărători ai comunităților locale ,iar nu sub nici o formă  polițiștii nu trebuie să fie propagandiști  ai morții sau povocatori ai teroriștilor!
Ca să facem o paralelă a învățării tragerii în poligoanele de tragere trebuie să ne gândim cum învățăm copiii noștri , să folosească armele albe precum cuțitele?
Un copil mic este învățat să folosească cuțitul dându-le un exemplu ușor, cum să taie o pâine ,sau, cum să taie un măr iar nu învățăm,de la început (sau niciodată), copilul mic ,cum să taie un om, cu cuțitul!Cel mult îl învățăm să se apere!
Așa că de ce învățăm elevii polițiști să tragă  în poligoanele de tir   ochind mereu inimile oamenilor,adică țintind  organele vitale ?
Adică de ce antrenăm cu armele de foc ,elevii polițiști, doar să ucidă?
Prin urmare recomandăm schimbarea modalităților de antrenament pentru a se creea reflexul de a captura suspectul în viață ,
ca suspectul să depună marturie  ,
 altfel reflexul de a ucide, al oamenilor  antrenați în mod exclusiv pentru ucidere, o să le întunece mereu judecata și le vor influența în mod eronat deciziile !
Therefore, we recommend changing the training methods to create the reflex to capture the suspect in life,
That the suspect to testify,
  Otherwise the reflex of killing, the people trained exclusively for killing, will always darken their judgment and will erroneously influence their decisions!


Prin urmare recomandăm schimbarea modalităților de antrenament pentru a se creea reflexul de a captura suspectul în viață ,
ca suspectul să depună marturie  ,
 altfel reflexul de a ucide, al oamenilor  antrenați în mod exclusiv pentru ucidere, o să le întunece mereu judecata și le vor influența în mod eronat deciziile !

Textul
 ”Antrenat să ucidă ” face parte din proiectul nirvana de schimbarea a metodelor și percepției false despre crime ,criminali și terorism ,creat ca o susținere în lupta cu terorismul și nebunia acestui fenomen.
Acest text face parte și din alte texte nirvana precum ”Dorința criminală”,”Impulsul ucigaș” , ”Psihicul criminal dizarmonic (sociopat)” și alte texte conexe asemănătoare.
Nu uitați că Reflexul uman ucigaș este mai puternic decât judecata lui...

Revoltă în America
Un polițist împușcă un adolescent de culoare
Exemplu pentru textul nirvan a”Antrenat să ucidă”
Revolts in America: The killer police would shoot the teenager again
By Ana IlieMircuri, 26 noiembrie 2014, ora 07:55
Rebellion in America: Killer policeman would shoot the teenager again Color: Twitter / Yarminche Alcindor
Police Darren Wilson, from Ferguson, Missouri, at the heart of a riot of riots, insisted on Tuesday that he had no choice when he shot Michael Brown's teenager who died. If he had to, Wilson said, he would do it again.
The policeman's statements are likely to fuel the tensions in Ferguson, where violent protests took place months after a jury decided not to prosecute him for the death of the young man. Wilson made statements in an interview for ABC, during which he said he did not shoot Brown behind, writes Raw Story.
The policeman also claimed he was afraid of his life as the teenager walked in his car and grabbed his gun. Unfortunately, Brown died, but "would not do anything different." "He did what he was trained to do. He just did his job," the journalist who interviewed told him.
Asked if "things would have gone differently if Brown was white," Wilson replied, "Definitely not." The policeman said "clean conscience."
Revolt in America: Conflicts between police and demonstrators
America was shaken by massive street protests after a jury decided not to sue a cop who shot a black teenager in August.
People are revolted by what they consider to be police discrimination against black people. The protests, originally located in Ferguson, Missouri, where Michael Brown was killed, have spread to major cities in New York, Chicago, Seattle and Los Angeles.
In Missouri, street protests have generated violent waves during the night of Monday.
Rebellion in America after killing a colorful kid: Obama calls for calm (Photo & Video)
Brown's family said she was "deeply disappointed as the child's killer," or was not prosecuted, but urged people to avoid violence, stay calm, and channel their anger to make a decision that any American cop would bear on him A body camera.
The protests have become so far-reaching that President Barack Obama has forced himself to ask the demonstrators to remain peaceful and police officers to show reluctance.
Revolts in America ended with victims after the cops shot a black man
The incident on 9 August began with an interference between two men and a policeman. One of the men pushed the cop into his car, followed a squabbling in the cop for the police pistol, and the lawman fired a gun. He then got out of the car and shot several bullets in Michael Brown, who was unarmed.
Source: Ziare.com
Read article 3520 times
http://www.ziare.com/international/america/revolte-in-america-politistul-ucigas-ar-impusca-din-nou-adolescentul-de-culoare-1335466
Revolte in America: Politistul ucigas ar impusca din nou adolescentul de culoare
de Ana IlieMiercuri, 26 Noiembrie 2014, ora 07:55
Revolte in America: Politistul ucigas ar impusca din nou adolescentul de culoareFoto: Twitter/Yarminche Alcindor
Politistul Darren Wilson, din orasul Ferguson, Missouri, aflat in centrul unui val de revolte, a insistat, marti, ca nu a avut de ales cand l-a impuscat pe adolescentul de culoare Michael Brown, care a murit. Daca ar fi nevoit, a spus Wilson, ar face-o din nou.
Declaratiile politistului sunt de natura sa inflameze tensiunile in Ferguson, unde luni au avut loc proteste violente dupa ce un juriu a decis sa nu il puna sub acuzare pentru moartea tanarului. Wilson a facut declaratiile intr-un interviu pentru ABC, in cursul caruia a precizat ca nu l-a impuscat in spate pe Brown, scrie Raw Story.
Politistul a mai sustinut ca s-a temut pentru viata sa intrucat adolescentul i-a umblat in masina si i-a apucat arma. Ii pare rau ca Brown a murit, insa "nu ar face nimic diferit". "A facut ceea ce a fost antrenat sa faca. Pur si simplu si-a facut meseria", a povestit jurnalistul care l-a intervievat.
Intrebat daca "lucrurile ar fi decurs diferit daca Brown era alb", Wilson a replcat: "Categoric nu". Politistul s-a declarat cu "constiinta curata".
Revolta in America: Confruntari intre politie si manifestanti
America a fost zguduita de ample proteste de strada dupa ce un juriu a decis sa nu puna sub acuzare un politist care a impuscat mortal, in luna august, un adolescent de culoare.
Oamenii sunt revoltati de ceea ce considera a fi discriminarea politiei fata de persoanele de culoare. Protestele, initial localizate in Ferguson, statul Missouri, unde a fost ucis Michael Brown, s-au raspandit si in orasele importante ale tarii, New York, Chicago, Seattle si Los Angeles.
In Missouri, protestele de strada au generat valuri de violente in cursul noptii de luni.
Revolta in America, dupa uciderea unui pusti de culoare: Obama face apel la calm (Foto & Video)
Familia lui Brown s-a declarat "profund dezamagita ca ucigasul copilului" sau nu a fost pus sub acuzare, dar a cerut oamenilor sa evite violentele, sa ramana pasnici si sa-si canalizeze mania pentru a obtine o decizie ca orice politist american sa poarte asupra sa o camera de luat vederi corporala.
Protestele au devenit atat de ample incat presedintele Barack Obama s-a vazut nevoit sa le ceara manifestantilor sa ramana pasnici si politistilor sa dea dovada de retinere.
Revolte in America soldate cu victime, dupa ce politistii au impuscat un barbat de culoare
Incidentul de la 9 august a inceput cu o altercatie intre doi barbati si un politist. Unul dintre barbati l-a impins pe politist in masina sa, a urmat o incaierare in masina pentru pistolul politistului, iar omul legii a tras un foc de arma. A iesit apoi din masina si a mai tras cateva gloante in Michael Brown, care era neinarmat.
Sursa: Ziare.com
Articol citit de 3520 ori
http://www.ziare.com/international/america/revolte-in-america-politistul-ucigas-ar-impusca-din-nou-adolescentul-de-culoare-1335466