duminică, 11 iunie 2017

The trauma of the disease

The trauma of the disease 1
Any chronic somatic disease also causes a mental trauma, a soul wound!
This trauma accompanies the patient suffering from permanent dysfunction even if chronic somatic disease has improved, healed or is under medical supervision, or is under permanent medical supervision!
This trauma that accompanies the main somatic disease can evolve into another self-contained mental disorder such as depression, neurosis, dementia, parkinsonism, Alzheimer's,
Paranoia, schizophrenia and so on.
There are also cases in which the patient is aware of both the somatic disease and the trauma (or the wound) that accompanies and controls them temporarily or totally both to death!
It is known that all chronic diseases evolve and get complicated until they kill the patients!
Often, death is caused by the main disease complications!
Some people, even young or less trained doctors do not know or pretend they do not know that all chronic diseases evolve and worsen over time, and complications or other illnesses or even secondary illnesses emerge and only death simply simplifies the confusing situation!
We consider these inefficient and unproductive those doctors who treat only the primary illness that is clear and proven by complex examinations and investigations such as computer tomography or a banal ultrasound or just some trivial blood tests and neglects or omit the side effects of the disease or Complications!
We consider these doctors unproductive and ineffective because patients whose side-effects are neglected come back and bother other doctors, colleagues, their own, and thus the system is agglomerated and inevitably loaded with patients who permanently seek their lost health through dozens of Clinics, hospitals and private doctors!
These patients walk from one hospital to another or from one clinic to another or from one doctor to another, which of course happens only exclusively in the Romanian health system!
The occurrence of this psychological trauma that accompanies somatic diseases occurs either with somatic disease or occurs shortly after illness when the patient becomes aware of the importance and severity of somatic disease, and the possible consequences for himself, his family and the community from which he / Side!
The trauma may be visible or invisible to the entourage or even the less well-trained medical staff.
People trained as educated patients can react or manifest themselves by concealing the main somatic disease and accompanying trauma in order to be able to further fulfill the roles and civil functions they had prior to the onset of the somatic primary disease.
As the patient hides somatic disease and accompanying trauma, part of the entourage is removed or kept away, and excluded people may misinterpret the situation!
The desire for discretion can only be achieved by isolating the patient from the people proposed to be excluded from the truth!
For example, the patient feels obliged to keep his bosses and colleagues away from his problem if he thinks or knows he is losing his job or can be relegated to office if he finds out the truth about his illness!
Fear of losing work turns illness and trauma to companions in a secret to be kept only by the sick and family members and at most a few close friends!
There are also cases when patients strive to hide their illness and family members to protect them from an inevitable family trauma! Some patients even manage to keep secret the illness they suffer for a long time, and others fail to do so if the disease manifestations are Too severe and therefore obvious!
Excluded people from sharing the secret of the patient most often misinterpret the lack of public contacts, distance, cold as a desire for isolation or depression of the patient!
I have seen many cases wrongly cataloged as depression, although those patients had terminal illnesses or were seriously ill, and they were cautious to disclose their sudden and irreversible illness a real infirmity!
I have also seen many cases of somatic disease sufferers controlling somatic diseases and traumas that accompany them, hiding them from their bosses and colleagues, and they are also able to meet their community and duties routinely Family!
These people, mentioned in the previous phrase,
Are heroes people next to us, whom we respect only at the end of their lives after they have gone into the world of shadows!
In Romania, the Romanian medical system is currently killing chronically ill people as the public system only deals with the emergency and the complications are left to the ambulance!

The sick are dispatched, walked between hospitals and polyclinics with a high effort of the ambulance staff and the huge efforts of the SMURD Emergency Service set up and coordinated by Dr. Raed Arafat.
Some of the sick are saved and dispensarized but if their illness becomes chronic they come back on the roads in the salvation circulation and eventually die of course!
Let us clarify the Romanian medical system kills chronically ill patients as it can only financially support the treatment of patients
  chronicles
only
outside
  hospitals
   ambulatory
  Ie without hospitalization!
It's a terrible crime we know, but it's a real managerial and fundraising problem!
The so-called reform of the Romanian health system promoted and led under the mandate of President Basescu and Prime Minister Emil Boc, this has produced patients dead in front of hospitals, or waiting for emergencies to enter treatments!
 G.Voinea 11 June2017
The subject is
 framed
 Trauma and nirvana psychotherapy...
Trauma bolii
Orice boală somatică cronică produce și o traumă psihică,o rană sufletească!
Această traumă însoțește bolnavul suferind permanent  până la moarte chiar dacă boală somatică cronică s-a ameliorat,s-a vindecat ,ori este sub control medical,sau este sub supraveghere medicală permanentă!
Această traumă care însoțește boala somatică principală poate evolua sau într-o altă afecțiune psihică  de sine stătătoare precum depresie,nevroză,demență,parkinson,Alzheimer,
paranoia,schizofrenie și tot așa.
Există și cazuri în care bolnavul conștientizează atât boala somatică cât și trauma( sau rana sufletească) care o însoțește și le stăpânesc sau controlează vremelnic sau total pe amândouă până la deces!
Se știe că toate bolile cronice evoluează și se complică până când omoară pacienții respectivi!
De cele multe ori,decesul este  cauzat de complicațiile bolii principale!
Unii oameni ,chiar medici tineri sau mai puțin  pregătiți nu știu sau se prefac că nu știu că toate bolile cronice evoluează și se agravează în timp și apar complicații sau alte boli sau chiar boli secundare și în final doar decesul simplifică situația încurcată!
Noi îi considerăm pe acești ineficienți și neproductivi pe acei medici care tratează doar boala principală care este clară și dovedită prin examene și investigații complexe precum computer tomograf ,sau un banal ecograf sau doar niște banale analize de sânge și neglijează sau omit efectele secundare ale bolii sau complicațiile survenite!
Îi considerăm pe acești doctori de mai sus neproductivi și ineficienți întrucât bolnavii ai căror boli secundare sunt neglijate revin și deranjează alți medici, colegi, de ai lor și astfel sistemul se aglomerează și se încarcă inevitabil cu pacienți care își caută permanent sănătatea pierdută prin zeci de policlinici ,spitale și medici particulari!
Acești pacienți se plimbă de la un spital la altul sau de la o policlinică la alta sau chiar de la un medic la altul ,asta desigur se petrece doar și exclusiv numai în sistemul sanitar românesc!
Apariția acestei traume psihice care însoțesc bolile somatice se produce fie concomitent cu boala somatică fie se instalează la puțină vreme după instalarea bolii când bolnavul a conștientizat importanța și severitatea bolii somatice și eventualele consecințe pentru el însuși ,pentru familia lui și pentru comunitatea din care bolnavul face parte !
Trauma poate fi vizibilă sau invizibilă anturajului sau chiar personalului medical mai slab pregătit .
Oamenii instruiți  deveniți pacienții educați pot reacționa sau se pot manifesta prin ascunderea bolii principale somatice și a traumei însoțitoare pentru a putea să-și îndeplinească în continuare rolurile și funcțiile civile pe care le aveau înainte de declanșarea bolii principale somatice.
În condițiile în care bolnavul ascunde  boala somatică și  trauma însoțitoare ,o parte a anturajului este îndepărtat sau ținut la distanță și oamenii excluși pot interpreta greșit situația!
Dorința de discreție poate fi realizată doar prin izolarea pacientului de persoanele propuse a fi excluse de la adevăr !
De pildă bolnavul se simte obligat să-și țină șefii și colegii de serviciu departe de problema sa dacă crede sau știe că-și  pierde locul de muncă ori poate fi retrogradat în funcție în cazul aflării adevărului dspre boala sa!
Teama de pierde locul de muncă transformă boala și trrauma însoțitoare într-un secret ce trebuie păstrat doar de bolnav și  de membrii familiei și cel mult câțiva prieteni apropiați!
Există și cazuri când bolnavii se străduiesc să ascundă boala lor și față de membrii familiei pentru a-i proteja de o inevitabilă trauma familială !Unii bolnavi chiar reușesc să țină la secret bolile de care suferă mult timp  iar alții nu reușesc să facă asta dacă manifestările bolii sunt prea severe și deci evidente!
Persoanele  excluse de la împărtășirea secretului bolnavului de cele mai multe ori interpretează greșit lipsa contactelor publice ,distanța,răceala intervenită  ca pe o dorință de izolare sau depresie a bolnavului!
Am văzut multe cazuri catalogate greșit ca depresie deși bolnavii respectivi aveau boli terminale ori erau grav bolnavi și ei se fereau stânjeniți să-și dezvăluie boala devenită brusc și ireversibil o adevărată infirmitate!
Am văzut și multe cazuri de oameni suferinzi de boli somatice care îți controlează bolile somatice și traumele care le însoțesc,le ascund față de șfii și colegii de serviciu  și reușesc să-și îndeplinească ,cu greu ,e adevărat și  rolurile avute în comunitate și îndatoririle familiale !
Acești oameni ,pomeniți în fraza anterioară ,
sunt oameni eroi, de lângă noi ,pe care îi respectăm doar la sfâșitul vieții lor după ce au trecut în lumea umbrelor!
În România sistemul medical românesc actualmente își omoară cu zile bolnavii cronici întrucât sistemul public tratrează doar urgențele iar complicațiile survenite sunt lăsate pe seama ambulatoriului !
Bolnavii sunt expediați ,plimbați între spitale și policlinici asta cu un consum mare de efort al personalului de pe ambulanțe și pe seama eforturilor uriașe ale serviciului de urgență SMURD înfințat și coordonat de dr Raed Arafat.
Unii dintre bolnavi sunt salvați și dispensarizați dar dacă boala lor devine cronică revin pe drumuri în circulația salvărilor și în cele din urmă mor binențeles!
Să clarificăm  sistemul medical românesc omoară pacienții bolnavi cronici întrucât poate susține financiar doar tratarea pacienților
 cronici
doar
în afara
 spitalelor,
  ambulatoriu
 adică fără internare în spital!
Este o crimă cumplită știm dar este adevărată problemă managerială și de alocare de fonduri!
Așa zisa reformă  a sistemului sanitar românesc promovată și condusă sub mandatul președintelui Băsescu și a premierului Emil Boc asta produs pacienți morți în fața spitalelor ,sau așteptând la urgențe să intre la tratamente !
 

 G.Voinea 11 iunie2017
Subiectul este
 încadrat
 la traumă și la psihoterapie nirvana

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comment here/Comentati AICI